گدازه‌های خشم در شعر و اندیشه‌ی مظفرالنواب

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي


چکیده
مظفرالنواب به عنوان یکی از شاعران برجسته و سرشناس عراقی در حوزه‌ی نقد سیاسی و اجتماعی و یکی از یکه تازان عرصه‌ی هجو، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات معاصر عراق دارد. وی که تجربه‌ی روزگاری پرفراز و نشیب در دوران بی‌ثباتی سیاسی و سپس فشار و تبعید را تجربه کرده است، خشمگین از ناکامی سران عرب در حل معضلات اجتماعی و سیاسی به ویژه مسئله‌ی فلسطین و تمایلات سازشکارانه‌ی آن‌ها و نیز ناتوانی توده‌ی عرب در حل مشکلات پیش رویشان است با زبانی تند و هجایی عریان به نمایش کاستی‌های اجتماعی و سیاسی و انتقاد از مسببان وضعیت وخیم مردم عرب می‌پردازد بی‌شک توانایی‌های زبانی و تعبیرهای ساده به او کمک کرد تا بتواند طیف مخاطبان خود را گسترش بخشیده و پیام خویش را به آنان انتقال دهد.
کلیدواژه‌ها
مظفر النواب؛ عراق؛ نقد سیاسی ـ اجتماعی؛ خشم؛ هجو حاکمان عرب؛ فلسطین

الباحثون: رجاء ابوعلی؛ طاهره گودرزی
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي 98-الأدب الملتزم 98ت003-الأدب السياسي
الرابط