کامیابی و ناکامی مردم از دیدگاه امین الریحانی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


امین ریحانی یکی از بزرگ ترین نویسندگان ادبیات مهجر به شمار می رود که با بنیان نهادن شعر منثور به پدر شعر منثور عربی معروف گردید. او بیشترین اثرگذاری را در تجدد شعر معاصر عرب داشته است. با ورود شعر سپید به حیطه ادب، فصلی نو در تاریخ ادب گشوده شد که بعدها ادیبانی برجسته چون جبران خلیل جبران به تاسی از وی این راه را ادامه دادند. ریحانی مصلحی سیاسی-اجتماعی و جهانگردی بزرگ بود که با فریادها و نداهای آزادی، اتحاد و … توانست گام هایی بلند برای بیداری شرق عربی بردارد. در این مسیر، وی با درنگ و تامل در عوامل کامیابی و دلایل ناکامی مردم مشرق زمین سعی کرد تا با افکار و روش های دقیق و منظم آن ها را بازشناسی کند. اندیشه و تفکر جهانی و توجه به مضامین انسانی چون بنای جامعه جهانی و آرمانی، آزادی، اتحاد شرق و غرب، مساوات به عنوان عامل رسیدن به کامیابی و مبارزه با جهل و تعصبات دینی، تقالید و خرافات، استعمار و ظلم، جنگ و فقر به عنوان عوامل ناکامی مردم از او چهره ای ادیب و اندیشمند، توانا و متعهد به نمایش گذارده است. در این پژوهش سعی شده است تا گام های رسیدن به کامیابی و عوامل موثر در ناکامی از دیدگاه ریحانی در حیطه سیاست و اجتماع به روش توصیفی – تحلیلی بررسی شود. از نتایج تحقیق برمی آید که ریحانی در این راه نام خود را علاوه بر نویسنده و جهانگرد مشهور با عنوان مصلح جهانی نیز در لیست نام آوران جهان ثبت کرده و با کشف و شناخت راه های کامیابی و ناکامی مردم مشرق زمین و اطلاع رسانی عمومی در بین مردم سعی بر اصلاح آنها نموده است.

الباحثون: مهین حاجی زاده؛ رعنا نصیرپور
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي
الرابط