کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


شعر معاصرء برای برقراری ارتباط موئرتر با مخاطب و به منظور تقفویت زمینه‌های انتقال بهتر معناء می‌کوشد از امکانات موجود در هنرهای جدید از جمله سینما بهره‌برداری کند. فاطمه ناعوت» شاعر مصری (۱۹۵۲- ) نیز به استفاده از امکانات هنر سینما در اشعار خویش توجه داشته و با توجه به اقبال مخاطبان امروزی به هنر سینما کوشیده‌است با بهره‌گیری از زبان تصویر و تکنیک‌های موفق سینمایی زمینه‌های انتقال بهتر معنا را در شعر خویش فراهم سازد. ناعوت برای دستیابی به این هدف» ضمن حفظ اصالت شیوه‌های روایت سینمایی را انتخاب کرده و علاوه بر آن از تکنیک‌هایی؛ مانند میزانسن» دکوپا تدوین و… در شعر خویش استفاده کرده است. این پژوهش کوشیده است. موارد و کیفیت به‌کارگیری تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت را با روش توصیفی- تحلیلی» بررسی و تحلیل نماید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می‌دهد شعر ناعوت در اثر به کارگیری امکانات یاد شده» ضمن توسعه و تنوع دایرة حضور خود. در ایجاد رابطه‌ای مناسب‌تر با مخاطب نیز توفیق یافته است

الباحثون: فرهاد رجبی؛ امیر فرهنگ دوست
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة
الرابط