چند ویژگی زبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


تأمل در ترجمة آیات قرآن بیان کنندة این حقیقت است که مترجمان قدیم به سبب ایمان و اعتقاد به اسلام و کلام خدا کوشیده‏اند، امانتدار و راست گفتار باشند تا ازتهمت و شبهه موجود در قرن چهارم که از قبل برگرداندن قرآن به زبان غیرعربی در جامعة اسلامی وجود داشت، درامان باشند. «نوبۀ الاولی» تفسیر کشف الاسرار و عدةالابرار میبدی- که حاوی ترجمة تحت اللفظی آیات است- یکی از آثاری است که دقت و وسواس توام باذوق قوی در ترجمة آیات قران کریم داشته است و بررسی این نوبت از کشف الاسرار مارا با گنجینة گرانسنگی از واژه ، ترکیب وتعبیرهای نو و زیبا و رسا آشنا می سازد.
در این مقاله کوشیده‏ایم تا برابر نهاده‏های زیبا وتعبیرهای رسا وبدیع در ترجمه آیات به فارسی و توان زبان فارسی در بیان معانی گوناگون را نشان دهیم

الباحثون: حمید طاهری؛ شهلا محمودی؛ سید مهیلا حسینی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 94ت002- التحليل السيميائي 94ت003- تحليل الانزياحات اللغوية
الرابط