پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


پیرنگ که از هنر نقاشی وارد ادبیات شده، از اصلی­ترین عناصر سازندة داستان است که در آن بر چرایی حادثه تأکید شده و روابط میان حوادث داستان، برپایة علّت و معلول است. پیرنگ دارای اجزا و عناصری سازنده؛ مانند گره­افکنی، کشمکش، حالت تعلیق یا هول و ولا، بحران، نقطة اوج و گره­گشایی است. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، این عنصر و اجزای سازندة آن را در رمان ­«ذاکرة الجسد» اثر أحلام مستغانمی، نویسندة الجزایری، بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده که این رمان از پیرنگی منسجم و قوی برخوردار است و تمام حوادث آن برطبق رابطة علّی و معلولی به هم پیوند خورده­اند و نویسنده در آن هیچ گره و کشمکشی را بدون پاسخ نگذاشته است؛ به عبارت دیگر تمام گره­ها، در این رمان گره­گشایی می­شوند و خواننده از سرنوشت شخصیت­های موجود در این گره آگاهی می­یابد.

الباحثون: حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط