پیامدهای استبداد از منظر شعر نِزار قَبّانی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


بی تردید، کشورهای عربی خاورمیانه از نظر معادن نفت، گاز و دیگر سرمایه های زیر زمینی جزو کشورهای ثروتمند جهان به شمار می روند؛ ولی به لحاظ رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در سطح نازلی قرار دارند. شاید همین امر، یکی ازانگیزه های خیزشهای مردمی دراین منطقه باشد. شناخت زمینه ها وعوامل سیاسی، فرهنگی و تاریخی عقب ماندگی این کشورها می تواند بردانش و انباشت تجربه های راهگشای دوست داران ادب سیاسی بیفزاید. یکی از شاعران پرآوازه ای که تامل در آثارهشت جلدی و بویژه سروده های سیاسی او، مخاطب را با چنین معرفتی آشنا می سازد، نزار قبانی (1998م) شاعر بزرگ سوری است. مطالعه آثارادبی او نشان می دهد که وی بیش از هر شاعر سیاسی دیگری توانسته است که مخاطب را با مهمترین ویژگیهای ساختار سیاسی غیردمکراتیک منطقه خاورمیانه عربی آگاه کند و هم او را نسبت به پیامدهای نامطلوب این نوع نظامها بر روان فردی و جمعی مردم ازجمله نهادینه شدن ترس درجامعه، گسترش انفعال اجتماعی، ترویج نفاق و دروغ، فساد زبان، عقب ماندگی اقتصادی و توهم زدگی حاکمان و مردم آشنا سازد.

الباحثون: علی اکبر محسنی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي
الرابط