پژوهشی در شعر انقلاب یمن (ما بین سال‌های 40 تا 60 میلادی)

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


انقلاب سال‌های 48 و 62 میلادی و حضور بیش از یک سده‌ای استعمار انگلیس در خلیج عدن، تحولات عمیقی در امور سیاسی و اجتماعی یمن ایجاد کرد که بازتاب آن را می‌توان در شعر و ادبیات این کشور جست.

شعر پایداری یمن پس از این حوادث تا اعلام حکومت جمهوری و خروج استعمار و اتحاد یمن شمالی و جنوبی، از نظر مضمون و محتوی دگرگونی‌های زیادی را پشت سر گذاشت. این پژوهش در صدد است به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی شعر پایداری یمن و مطالعه‌ی عوامل شکل‌گیری این ادبیات و مولفه‌های آن بپردازد.

آنچه ضرورت انجام این تحقیق را تبیین می‌سازد، دور ماندن این مقوله از نگاه پژوهشگران و عدم توجه شایسته‌ی محققان محترم به این موضوع می‌باشد و شاید شرایط کنونی حاکم بر کشور یمن ضرورت انجام جستار حاضر را نمایان‌تر سازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد: شعر پایداری یمن متأثر از افکار و اندیشه‌های اندیشمندانی همچون سید جمال الدین اسدآبادی، محمد عبده و … و در نتیجه‌ی مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی شکل گرفته است و رهیافت آن را می‌توان انقلاب سال‌های 1948 و 1962 م.، تشکیل حکومت جمهوری یمن، خروج استعمار و اتحاد یمن شمالی و جنوبی دانست.

واژگان کلیدی
كليدواژگان: یمن، شعر پایداری، عوامل شکل‌گیری، مولفه‌ها.

الباحثون: مصطفی مهدوی آرا
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 98-الأدب الملتزم 98ت002- أدب الحرب 98ت003-الأدب السياسي
الرابط