پژوهشی درباره¬ی اصول زبان شناسی در کلام وحی (قرآن)

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


زبان، شاهکار خلقت الهی، نهادی است اجتماعی که در کنار نقش اصلی خود- ایجاد ارتباط- دارای نقش­هایی چون تکیه­گاه اندیشه، نقش ما فی الضمیر و… است که در علم زبان شناسی، اصول و شاخه­های مختلفی را به خود اختصاص داده است. در کتاب آسمانی مسلمانان- قرآن – لفظ زبان یا معادل عربی آن«لسان»، بارها تکرار شده و درباره­ی پیدایش زبان و خدادادی بودن آن، اعضای مرتبط با تکلم با تأکید بر زبان و لب ها، صراحت و روشنی کلام الهی، زبان حال و زبان قال و عربی بودن زبان قرآن، سخن به میان آمده که با نگاهی محققانه و دقیق اصول زبان شناسی نهفته در آن آشکار می­شود

الباحثون: ابراهیم باوفا دلیوند
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 92-علم الدلالة 92ث000-الدلالة المعجمية (الظاهرية) 92ث001-الدلالة البلاغية (الباطنية) 92ث004- تأویل النص
الرابط