ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


بی تردید تفسیر کم نظیر« المیزان » از بهترین تفاسیری است که برای قرآن مجید نوشته شده است.گرچه شهرت المیزان ،بیشتر به جهت سبک ویژه آن یعنی «تفسیر قرآن به قرآن »میباشد اما باید اقرار نمود ، جامعیت مؤلف دانشمند آن در علوم عقلی و نقلی و افق فکری باز و گسترده وی ،موجب به ظهور رسیدن مشخصه هایی ممتاز و کم بدیل در این تفسیر گردیده که آن را به طور ویژه از جنبه علمی و فنی ممتاز و برجسته ساخته است ،اصالت منابع تفسیری و باریک بینی در مقام استفاده از آنها ، بهره مندی به دور از افراط و تفریط از اخبار و روایات ، اهتمام به سیاق آیات ، جمع دو شیوه ترتیبی و موضوعی ،باز شناسی روایات تفسیر از روایات جری و تطبیق ، نقد محققانه اسرائیلیات ، استفاده دقیق از علوم ادبی ،بهره گیری از یافته های جدید علوم تجربی با پرهیز جدّی ازتفسیر به رأی و اهتمام منصفانه به یادکرد آرای دیگر مفسران و بسیار امور دیگر ، از عوامل برجستگی این تفسیر است که آن را به جایگاهی ممتاز در میان تفاسیر شیعه و سنی از آغاز تا کنون رسانده است .

الباحثون: عبدالرضا محمد حسین زاده؛ عنایت الله شریف پور
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 92-علم الدلالة 92ث-أقسام الدلالة 92ث002- التفسير اللغوي للنص 92ث003- التفسير الأدبي للنص
الرابط