واکاوی تکنیک های داستانی در رمان فمینیستیِ«بروکلین هایتس» اثر «میرال الطحاوی»

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


رال الطحاوی (1968م) یکی از نویسندگان فمینیست مصری است که به سبب سبک نوشتاری خاص خود، در میان رمان نویسان ادبیات معاصر مصر شهره گشته است و هنر داستان نویسی خود را با نگرشی فمینیستی، بیشتر در قالب نقد جامعة مردسالاری عرضه می دارد. رمان «بروکلین هایتس»، یکی از برجسته ترین اثر الطحاوی است که نویسنده در این اثر به جهانی فراتر از جهان عرب گام نهاده است و از پس سیمای زنی مهاجر، از آمال و آلام مهاجران عرب بویژه زنان مهاجر در غرب پرده برمی دارد و عقاید اصول گرایانة خود را با انواع تکنیک های داستانی (زمان، مکان، شخصیت و…)، هنرمندانه به نمایش می گذارد. هرچند رمان بروکلین هایتس اثری است که جنبة فمینیستی دارد، بررسی و تحلیل عناصر و تکنیک های سازندة موجود در آن، بیان کنندة ذوق هنری الطحاوی در عرصة داستان نویسی است. جستار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بررسی شواهد درون متنی به واکاوی و تبیین تکنیک های سازندة رمان بروکلین هایتس پرداخته است. نتیجة آن مبین آن است که نویسنده، همة عناصر را در خدمت محتوا و درون مایة داستان- که همان نقد فمینیستیِ دو فرهنگ متضاد (شرق و غرب) است- به کار گرفته که از میان این عناصر، عنصر مکان نمودی برجسته دارد. نویسنده با پررنگ جلوه دادن عنصر مکان، از یک سوی تقابل دو فرهنگ شرق و غرب را نشان می دهد و از دیگر سوی، با حضور قهرمان داستان در هر یک از مکان های مذکور در رمان، نوعی حس نوستالژیک را در او بر می انگیزد

الباحثون: عبدالاحد غیبی؛ رویا بدخشان
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط