واکاوی تطبیقی مضامین شعری سعادالصباح و پروین اعتصامی(بر اساس مکتب ادبیات ‌تطبیقی اروپای شرقی)

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


علی­رغم دیرینگی ادبیات فارسی و عربی، ادبیات زنان سابقة چندانی در ایران و سرزمین­های عربی ندارد و باید اذعان داشت که برخی بسترهای مناسب برای رشد ادبیات بانوان و ارائة سروده­های ایشان که به مسائل زنان بپردازد و بیان­کنندة احساسات زنانه باشد، بعد از انقلاب مشروطه در ایران و نهضت­های سیاسی و اجتماعی در کشورهای عربی فراهم آمد. از مهمترین نمایندگان ادبیات زنان در ایران، پروین اعتصامی و در کشور کویت، سعاد الصباح هستند. پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی-تطبیقی، پس از خوانش جداگانة اشعار پروین و سعاد و بازخوانش تطبیقی آن­ها بر پایة الگوی «مکتب ادبیات تطبیقی اروپای شرقی»، مهمترین درونمایه­های اشعار این دو شاعر را در زمینه­های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مسائل شخصی و زنان، واکاوی نماید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این دو شاعر علی­رغم شباهت بسیار در موضوعاتی چون؛ زنان، مبارزه با مردسالاری، ظلم­ستیزی­ و انسان­دوستی، به علت وجود تفاوت­هایی در زندگی اجتماعی و شخصیتی، با نگاهی متفاوت به دو مقولة عاطفة مادری و عشق­ورزی نگریسته­اند.

الباحثون: علی اصغر حبیبی؛ لیلا شکیبایی؛ وحید شمشیری
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط