واكاوي مفهوم شعر با نظر به ديدگاه حازم القرطاجني

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


چکیده
تعريف دقيق شعر و بيان چيستي و ماهيت آن با وجود تمام تلاش‌هايي كه تا كنون در اين باره صورت گرفته، هنوز به نتيجه‌اي قطعي و مسلّم نرسيده‌است؛ از افلاطون و ارسطو گرفته تا فلاسفه، ناقدان و اديبان پس از آنان هر يك به نحوي كوشيده‌اند تا تعريفي جامع از شعر به دست دهند؛ شاعران، اديبان و ناقدان گوناگون، دربارة خاستگاه شعر و ماهيت آن، هدف شعر، زبان و تصوير شعر، كاركرد شعر و عوامل مؤثر در سرودن آن، خيال‌انگيز بودن يا نبودن آن و كاذب يا صادق بودنش، ديدگاه‌هاي گوناگوني را ارائه كرده‌اند كه هر يك جاي بحث و بررسي دارد. نگارندگان در اين جستار خواهند كوشيد تا در آغاز پس از معرفي شعر در بستر بافت‌هاي گوناگون تاريخي، فلسفي و ادبي كه آن را فرا گرفته است، چكيده‌اي از آراء تني چند از صاحب‌نظران و ناقدان غربي -نظر به اين‌كه در وضع و تدوين اصول و قوانين شعر، پيشگام بودند و پس از آن نيز، تأثيري غيرقابل انكار بر رخدادهاي اين حوزه داشتند- را ارائه نمايند و پس از آن ديدگاه ناقدان، ادبيان و فيلسوفان برجستة عربي را دربارة شعر بيان نمايند و در ادامه پس از گذري كوتاه به زندگي حازم القرطاجني به بيان چيستي و ماهيت شعر، منشأ و خاستگاه شعر، كاركرد شعر و تصوير شعري با تكيه بر ديدگاه او بپردازند و آراء و نظريات او را در باب شعر مورد واكاوي قرار دهند

الباحثون: سيدمحمدباقرحسيني, احمدرضاحيدريانشهري
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح002- مدرسة القراءة والتلقّي
الرابط