واقع‌گرایی اجتماعی در شعر نازک الملائکه

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


نازک الملائکه از جمله شاعران بزرگ عراق است که ادبیات را در کنار سایر کارکردهای زیبایی-شناسی ، جولانگاه بیان حقایق جامعه می داند. شعر او صحنه آمیزش ادبیات و امور مربوط به جامعه است. دیدگاه نازک در قبال جامعه خویش و مشکلات و تنگناهای آن دیدگاهی مسوولانه است و این مهمترین شاخصه اجتماعی شعر اوست. طبع ظریف و احساس لطیف شاعر، تنها در برابر مشکلات جامعه خود واکنش نشان نمی دهد، بلکه به مصائب موجود در سایر کشورهای اسلامی از جمله فلسطین نیز می پردازد. از آنجا که اغلب پژوهشهای انجام گرفته در مورد نازک الملائکه جنبه های ذاتی و رومانتیستی شعرش را بررسی کرده اند، مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به موضوعات انسانی و اجتماعی شعر نازک الملائکه با تکیه بر واقع گرایی می پردازد. واقع-گرایی اجتماعی در اشعار نازک از عواملی متعدد؛ چون توجه به مشکلات جامعه، ظلم و بی عدالتی، جنگ جهانی و ویرانیهای ناشی از آن و فقر و کمبودهای مردم زمانه سرچشمه می گیرد. از این رو، غم و اندوه انسانی، ظلم ستیزی، کمک به ضعیفان و فقیران، از مسائل مورد توجه شاعر به شمار می آید که با نگرش حزن انگیز او به تصویر کشیده می شود.

الباحثون: حامد صدقی؛ یوسف فضیلت
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي
الرابط