نگاهی به مسأله استعمار در اشعار مهدی اخوان‌ثالث و مفدی زکریا

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


در ادبیات ایران، مهدي اخوان ثالث (م.اميد، 1307ـ 1369) و در ادبیات الجزایر، مفدی زکریا(1908 ـ 1977) از شاعرانی هستند که مشخصۀ بارز شعرشان توصیف تاریخ اجتماعی و سیاسی است، و در متن این جریانات و مهم­ترین وقایع را در شعرشان منعکس کرده‌اند، یکی از مسائل مهم که در شعر هر دو به وضوح آشکار است پرداختن به استعمار است. اخوان­ثالث، روایت‌گر حضور استعمار انگلیس و آمریکا و زکریا روایتگر حضور استعمار فرانسه است، این مقاله برآن است تا بیان دارد که جلوه‌های استعمار در شعر دو شاعر چیست؟ براساس مکتب ادبیات تطبیقی، دو شاعر، استعمار را با چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در شعرشان ترسیم کرده‌اند؟ و واکنش آنها به حضور استعمار در جامعه چگونه است؟ نتایج بررسی نشان می‌دهد: اخوان به زبانی نمادین و تمثیلی و زکریا با تصاویر شاعرانه از استعمار پلید که بر جامعه سایه انداخته سخن گفته‌اند؛ اما یک تفاوت محسوس در شعر آنها دیده می‌شود که اخوان از حضور استعمار به یأس گراییده و روحیۀ مقاومت را از دست داده و در اشعارش فضای یأس­­آمیز و غمناک بعد از چیرگی استعمار را وصف کرده ولی زکریا روحیه‌ای امیدوار دارد و اشعارش گویای مقاومت در برابر استعمار است.
واژگان کلیدی
استعمار، اخوان ثالث، مفدی زکریا، یأس، مقاومت.

الباحثون: محمد امیر عبیدی نیا, زهرا نوری
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن . 96ت- الموازنة
الرابط