نوستالژی در شعر سمیح القاسم

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


چکیده
این مقاله، پژوهشی دربارة فرآیند نوستالژی در شعر شاعر معاصر فلسطینی، سمیح القاسم، است. نوستالژی در آغاز اصطلاحی روان‌شناختی بود و سپس وارد ادبیات شد. این واژه، دراصل، به‌معنای رنج بردن و غم ناشی از غیرممکن بودن بازگشت به گذشته است. این خصلت روانی، به‌منزلة یک رفتار ناخودآگاه، زمینة خلق بسیاری از آثار ادبی جهان را فراهم کرده است. شعر عربی نیز، از نخستین نمونه‌ها تاکنون، سهم بسزایی از این احساس داشته است. شعر سمیح القاسم داراي احساس نوستالژیک است. نوستالژی او مولود عوامل مختلف فردی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی است. بازخوانی خاطرات گذشته و ایام کودکی، پناه بردن به آرمان‌شهر و آرکائیسم (باستان‌گرایی) مهم‌ترین واکنش‌های سمیح القاسم دربرابر احساس نوستالژی است.
واژگان کلیدی
شعر معاصر عربی، شعر فلسطین، سمیح القاسم، نوستالژی

الباحثون: محسن پیشوایی علوی, گُلاله حسین‌پناهي
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 91ح003- مدرسة الدراسات الثقافية
الرابط