نمود تمايزات منطقه‌اي در محتوا و زبان شعر عاشورايي معاصر: نقد و تحليل شعر عراق،مصر، لبنان

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
شعر معاصر عربی با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی مختلف در کشورهای عربی بخوبی انعکاس دهنده نگاه متفاوت آنها به امام حسین و عاشوراست. به ویژه زمانی که عصر جدید، انسان معاصر را در فضایی نزدیک به قرن اول قرارمی­دهد، تجلّی عاشورا با نمودهای متفاوت آن تمایزاتی را درادبیات هر کشورایجاد می­کند. از این رو مقاله حاضر تلاش می­کند با روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی شعر حسینی در قالب موقعیت­های جغرافیایی، نگاهی جامع نسبت به شاعران و نوع نگاه آنان به شخصیت سیدالشهداء و عاشورای ایشان در اشعارشان ارائه دهد، و از طرف دیگر با توجه به تفکیک منطقه­ای، تفاوت­های اقلیمی را در پرداختن به موضوع روشن سازد. اما با توجه به گستردگی این کشورها و اختلاف شرایط سیاسی و اجتماعی آنها، سه کشورعراق، مصر، لبنان، به عنوان کانون­های مهم ادبیات عربی انتخاب گردید. حضور پررنگ مضامین حسینی در شعر عراقی و لبنانی، صراحت گویی و نمادگرایی شعر این دو منطقه در مقابل حضور جزئی و نمادین شعر مصری برای تصویر چالشهای معاصر، و نگاه حماسی و انقلابی شعر لبنانی به عاشورا بخشی از نتایج پژوهش حاضر است.

الباحثون: نرگس انصاري
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 98-الأدب الملتزم 98ت000- الأدب الديني
الرابط