نقد کهن الگویی شخصیت در رمان الطریق الی الشمس (تشریقة آل المر) اثر عبدالکریم ناصیف

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


یکی از رویکردهای مهم نقد آثار ادبی، نقد کهن الگویی است که به کشف ماهیّت و ویژگی اسطوره ها در کهن الگوها و نقش آن ها در ادبیات می پردازد. دراین مقاله رمان الطریق الی الشمس (تشریقة آل المر) نوشتة عبدالکریم ناصیف از دیدگاه نقد کهن الگویی بررسی و شخصیت قهرمان بر اساس رویکرد یونگ در تحلیل کهن الگویی شخصیتها نقد وتحلیل شده است. اساس کهن الگویی این رمان بر روی اسطورة «قهرمان» شکل گرفته و بقیة کهن الگوها در ارتباط با آن معنا یافته اند. از میان مراحل سه گانة تحوّل و رستگاری، رفتار قهرمان (عزیز) با مرحلة اوّل (جستجو) تطبیق داده شده است. نتیجة کار نشان می دهد که با استفاده از این شیوه می توان شخصیت ها را در ادبیات معاصر بهتر درک کنیم و با لایه های مختلف داستان از نگاه کهن الگوی قهرمان بیشتر آشنا شویم.

الباحثون: جواد اصغری؛ سیمین غلامی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 91ح003- مدرسة الدراسات الثقافية 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط