نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبيق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصير)

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


چکیده

کتاب البلاغة والتطبيق اثري است با محوريت بلاغت عربي. تأليف اين اثر تلاشي است به منظور آشناسازي دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي با اصول و قواعد کلاسيک بلاغت نزد عرب.

نويسندگان اين کتاب تنها بررسي اصول بلاغت عربي را که همواره در کتب بلاغي مورد اشاره قرار گرفته است، کافي ندانسته و سعي بر آن دارند که با اتخاذ رويکردي تحليلي ـ تطبيقي، علاوه بر بررسي مجدد اصول بلاغت و گاه تلاش براي بازنگري در آن، شيوه صحيح تطبيق اين اصول بر متون نظم و نثر را به دانشجويان آموزش دهند و بدين منظور پس از ارائه مطالب سنتي بلاغت عربي و بازآموزي آن، با آوردن نمونه‌هايي از شعر و نثر عربي تحت عنوان تطبيقات، يادگيري اين اصول توسط دانشجويان را محک مي‌زنند.

اين مقاله تلاش دارد با بررسي دقيق اين اثر، در رويکردي بي‌طرفانه و با رعايت اصول منطقي نقد علمي، ميزان پايبندي نويسندگان اين اثر را به معيار‌هاي علمي نگارش کتاب و استفاده از ابزار‌های آن براي تحقق اهداف آموزشي بررسي و ارزيابي کرده، ميزان برخورداري اين کتاب را از ويژگي‌هاي يک اثر فني و تخصصي مشخص کند.
واژگان کلیدی
بلاغت عربی – احمد مطلوب – کامل حسن البصير – البلاغة والتطبيق

الباحثون: سيدمحمدرضاابن‌الرسول, مرضيه قربانخاني
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ت002- النقد البلاغي
الرابط