نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر

بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/


احمد مطر از شاعران برجسته عراقی است که در جهان معاصر عرب شهرت بسیار دارد. از آنجا که قرآن کریم و متون دینی مرجع اصلی الهام همه شاعران است، احمد مطر نیز از این قاعده مستثنی نیست. وامگیری قرآنی در شعر او که برخاسته از درک و خرد هوشمندانه اوست، شیوه‌ای منحصر به فرد دارد. این مقاله بر آن است تا به سؤالهای زیر پاسخ دهد:
۱. آیا نظریه تناص (بینامتنی) در رابطه با اشعار وی قابل توجیه است؟ ۲. وامگیری احمد مطر از قرآن کریم، آشکار است یا پنهان؟ ۳. آیا همه اقتباسهای او مقبول است؟ ۴. آیا «حلّ یا تحلیل استهزایی» با تقلید از ساختار فواصل آیات قرآن در اشعار او دیده می‌شود؟ ۵. آیا «وامگیری تلمیحی» در شعر وی نمودی دارد؟

الباحثون: معروف
نوعية البحث: بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن . 96ث-التناص
الرابط