نقد و بررسي كتاب« ابو هلال العسكري و مقاييسه البلاغية و النقدية» اثر بدوي طبانه

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


كتاب ابو هلال العسكري و مقاييسه البلاغية و النقدية تأليف بدوي طبانه، از برجسته ترين نويسندگان معاصر زبان عربي است كه در آن به معرفي ابوهلال عسكري و معيارهاي نقدي و بلاغي وي پرداخته است. بدوي طبانه درباره اهميت ديدگاه­هاي ابوهلال، سخن علوي در كتاب الطراز را آورده كه مي­گويد:« ابو هلال در علم بلاغت بر هر دانشمند ديگري تقدم دارد و از اين علم، بهره فراواني نصيب او شده است». همچنين طبانه اشاره مي­كند كه عبدالقاهر جرجاني بسياري از نظرات ابو هلال را در دو كتاب خود اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز ذكر كرده است. با توجه به اهميت موضوع اين اثر و اين كه به عنوان منبع فرعي درس نقد ادبي در مقطع دكتري زبان و ادبيات عربي قابل استفاده است، نقد و بررسي آن ضروري به نظر مي­رسد. این پژوهش در صدد پاسخ دادن به اين سوالات است: نقاط قوت و ضعف اين کتاب چیست؟ وآيا اين كتاب از نظر شكل و محتوا، مشخصات كتاب درسي را دارد؟ نگارندگان با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به بررسي اين كتاب پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند كه اين اثر از نظر شكل و محتوا مشخصات كتاب درسي را ندارد. نقطه قوت كتاب اين است كه اين كتاب نخستین و مهمترین اثري است که به صورت كامل به معرفي ابوهلال عسكري و نقد و بررسي نظرات نقدي و بلاغي او پرداخته است. از جمله نقطه ضعفهاي اين اثر اشتباهات ويرايشي و چاپي و املايي، رعایت نکردن يك شيوه واحد در ارجاعات و نداشتن ارجاعات دقيق به منابع در نيمه دوم كتاب است که اصلاح آنها ضروری می نماید.
واژگان کلیدی
ابوهلال عسكري- ديدگاه هاي بلاغي- ديدگاه هاي بلاغي- بدوي طبانه- نقد كتاب.

الباحثون: حجت رسولی, نجم الدین ارازی
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ت002- النقد البلاغي
الرابط