نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


چکیده
نقد جامعه‌شناختی شاخۀ جوانی است که به‌تازگی بر تنۀ نقد ادبی رويیده است و راه رشد و تکامل را می‌پیماید. این رويكرد چگونگی تعامل میان ادبیات و جامعه را بررسی مي‌كند. این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، رمان عمارت یعقوبیان، اثر نویسندۀ مشهور مصری، علاء اسوانی، را از منظر جامعه‌شناختی نقد مي‌كند. اين رمان مهم‌ترین اثر علاء اسواني است که در آن به کودتای افسران آزاد در سال 1952 م. و پیامدهای آن در جامعۀ مصر مي‌پردازد. اسوانی در این اثر با بیان هنری میان جامعه و رمان تعامل برقرار می‌کند و آنچه را در صحنۀ اجتماعی و سیاسی مصر در جریان است، با رعايت جنبه‌های هنری، در رمان منعکس می‌سازد. ازسوي ديگر، این رمان تأثیر بسزایی در تحولات و انقلاب اخیر مصر داشته است.
واژگان کلیدی
نقد جامعه‌شناختی، علاء اسوانی، عمارت یعقوبیان، کودتای افسران آزاد

الباحثون: علی گنجیان خناري, رضوان جمشیدیان
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي . 91ث003-المنهج الاجتماعي
الرابط