نقد جامعه‌شناختي داستان « الدار الکبيرة » اثر محمد ديب

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
حضور استعمار در کشورهای زیر سلطه پیامدهای فراوانی به همراه دارد که با تداوم اشغالگری و چپاول ثروت­های یک کشور در زندگی مردم آن سرزمین نمود پیدا می­کند. الجزایر یکی از کشورهای عربی است که سالهای طولانی زیر سلطۀ استعمار فرانسه قرار داشت و این سلطه، بر جنبه­های مختلف زندگی مردم اعم از اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی تأثیر فراوانی گذاشت. محمد دیب از ادبای معاصر الجزایر ( 1920-2003 م ) نقش بارزی در بیان واقعیت­ها و وضعیت اسف­بار ملت الجزایر تحت سلطۀ استعمار فرانسه دارد. او در مجموعۀ سه داستانی خود که به ثلاثیه معروف است واقعیت الجزایر را در زمان اشغال به تصویر می­کشد. وی در بخش اول این مجموعه با نام « الدار الکبیرة » (1952م )، الجزایر قبل از جنگ و در کنار آن، فقر، جهل، عقب­ماندگی، خفقان و آفات جامعۀ روز را منعکس می­کند. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی ضمن معرفی اجمالی نویسنده و آثار او به بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی داستان می پردازد و نشان می­دهد نویسنده تا چه اندازه توانسته است در بیان این مضامین و انعکاس واقعیت­های موجود جهت روشن سازی و بیداری افکار عمومی موفق باشد.

الباحثون: فاطمه قادري/ سميه پورامينايي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط