میراث فکری و ادبی و کارکردهای آن در در شعر مقاومت عراق بعد از اشغال (2003 – 2010 م)

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


بعد از آنکه عراق در مارس 2003 م. مورد هجوم نظامیان آمریکایی و هم پیمانانشان قرار گرفت، بسیاری از شاعران این سرزمین، با بهره گیری از میراثهای سه گانه دینی – تاریخی، اسطوره ای و ادبی سعی نموده اند تا با احیا و بخشیدن کارکردهای مختلفی به آنها، به مبارزه با اشغالگران بپردازند. اساسی ترین کارکرد این میراثها را شاید بتوان، بیدار نمودن و آگاه ساختن مردم این کشور نسبت به اوضاع کنونی و در پی آن، دعوت به انتفاضه و جهاد برشمرد. اما علاوه بر آن، بیان شدت قتلها، کثرت مهاجرت اجباری از عراق، تحقیر و نکوهش سران عرب، فخر به گذشته درخشان و هشدار به آینده ای تیره، از دیگر کارکردهای این میراثهای کهن عربی – اسلامی در نزد شاعران عراقی در این دوره (2010-2003م) به شمار می رود.

الباحثون: علی نظری؛ نعمت عزیزی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث001-المنهج التاريخي 91ث003-المنهج الاجتماعي 91ث004-المنهج المتکامل
الرابط