مقایسة تحلیلی- تطبیقی عنوانهای «یکی بود یکی نبود» جمالزاده و« الوثبة الأولی» محمود تیمور

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


عنوان، آستانه ورود به متن و پاره ای جدایی ناپذیر از آن است. خواننده پیش از خواندن متن، با نظام نشانه شناسیک عنوان روبرو است، نظامی که متنی موازی با متن اصلی می آفریند. در این نوشتار، با مقایسه تحلیلی- تطبیقی عنوانهای دو مجموعه داستانی«یکی بود و یکی نبود» سید محمدعلی جمالزاده و «الوثبه الاولی» از محمود تیمور، به خوانش شکلی، محتوایی، ساختاری و داستانی عناوین این دو مجموعه پرداخته شده است. مجموعه های داستانی«یکی بود و یکی نبود» و «الوثبه الاولی»، از نخستین نمونه های گونه داستان کوتاه جدید در ایران و مصر است. دگرگونی ساختارهای ادبی- داستانی در عناوین این دو مجموعه آشکار است. عناوین مجموعه داستانی «الوثبه الاولی»، نسبت به مجموعه «یکی بود و یکی نبود»، از منظر شکل و محتوا، از تنوع و پویایی بیشتری برخوردار است. خیال انگیزی عناوین «یکی بود و یکی نبود»، موجب پرورش جنبه های ادبی- داستانی این عنوانهاست، حال آن که نمود واقع گرایی تیمور در«الوثبه الاولی»، در عناوین این مجموعه به روشنی مشهود است. تاکید جمالزاده بر زبان و تمرکز تیمور بر محتوای انتقادی داستان، از عناوین این دو مجموعه آشکار است.

الباحثون: شهره معرفت؛ حبیب الله عباسی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط