مظاهر تباین الفکر النحوی عند المحدثین

بحوث في اللغة العربية - جامعة أصفهان - http://rall.ui.ac.ir/


المستخلص
اختلاف آراء و نظرات دستورنویسان درهای فکر و اندیشه را بر روی دستور زبان عربی گشود و منجر به اختلاف و نزاع فکری بین دستورنویسان گشت. این نزاع فکری, شکوفایی اندیشه‌ و برپایی نهضت علمی در راستای علم دستور را برای زبان عربی به ارمغان آورد. دستورنویسان معاصر نیز به پیروی از پیشینیان در پاره‌ای از مسائل دستوری با هم اختلاف نظر داشته‌اند.
این مسأله پژوهش حاضر را بر آن داشت که به بررسی موارد اختلاف آراء و نظرات دستوریان معاصر که با اختلاف دو مکتب دستوری بصره و کوفه شباهت دارد, بپردازد. بر این اساس با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظرات دستوریان معاصر در پاره‌ای از مباحث دستوری, جلوه‌ها و موارد اختلاف آراء ایشان در چند قسمت مورد بحث و مداقه قرار گرفته شد, که عبارتند از: شیوه پژوهش زبانی, انواع کلام, مفهوم جمله, اعراب و علامت‌های آن, مرفوعات, منصوبات, مجرورات, توابع و اعراب فعل.
شایان ذکر است که اختلاف نظر دستورنویسان معاصر غالبا به منظور دست‌یابی به روشی بنیادی و کارآمد برای تصحیح سبک دشوار و پیچیده دستور سنتی بوده است. بدین منظور برخی از دستوریان معاصر نظرات خود را بر پایه نحو کوفه که از نظر ایشان به سهولت و تفصیل مباحث مشهور بود, بنیان نهادند, و برخی دیگر برای رهایی از دشواری و پیچیدگی ناشی از دستور سنتی تنها به آنچه برای زبان‌آموزان آسان می‌نمود اکتفا کردند.
الكلمات الرئيسية
زبان عربی؛ دستور؛ اختلاف؛ دستورنویسان معاصر

الباحثون: ریاض السواد؛ سمیه کاظمی نجف آبادی
نوعية البحث: بحوث في اللغة العربية - جامعة أصفهان - http://rall.ui.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 94ب001- الخطاب اللغوي 94ت001- التحليل البنيوي 94ت003- تحليل الانزياحات اللغوية
الرابط