فاعلیة التأویل فی تحلیل الشعر الجاهلی(التحلیل الوظائفی و‌الارتیاد الدلالی فی معلقة امرئ القیس

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


تاویل انتقال از معنای ظاهری لفظ به معنای باطنی آن است، در واقع ضرورتی است که امت های مختلف بدان پرداخته اند تا بدین وسیله به استخراج معانی جدید متن و درک اهداف و کشف ابعاد آن بپردازند.این پژوهش در پی تعیین مفهوم تاویل، شرح بوجود آمدن آن در شرق و غرب، تبیین ارتباط بین تاویل و تفسیر، بررسی اصول فلسفی، دینی، ادبی و نقدی تاویل، شرح ضرورت و اهمیت تاویل، اهتمام به تاویل تاریخی و اسطوره ای وبیان مشکلات این دو نوع تاویل در شعر جاهلی می باشد؛ سپس بر اساس منهج ولادیمر پروپ و با تکیه بر روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی وظائف و کشف دلالت در معلقه امرئ القیس می پردازد وبر این اساس اتهام پراکندگی و تجزیه و عدم ارتباط و انسجام در معلقه امرئ القیس را از بین می برد و خلاف آن را اثبات می کند. همچنان که معلقه را از اتهام ساختگی بودن مبرا می سازد.

الباحثون: آفرین زارع؛ رویا محمدی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط