ظاهرة التناص فی لغة فدوی طوقان الشعریة

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


فدوی طوقان شاعرفلسطینی یکی از پیشگامان شاعران معاصر عربی است که دربرابر ملت خود از جایگاه انسانی برجسته ای برخوردار است.از آنجا که نظریه بینامتنیت یکی از برجسته ترین تکنیک های هنری محسوب می شود که ناقدان برای بررسی متون و اشعار به آن توجه دارند؛ لذا پژوهش حاضر بر آن است که به نظریه بینامتنیت و سیر تاریخی آن از دیدگاه ناقدان غربی وعربی بپردازد، سپس این پدیده را در زبان شعری فدوی طوقان بررسی کند تا بدین وسیله میزان تاثیرپذیری شاعر از متون مختلف دینی، تاریخی، ادبی و نیز چگونگی تجسم متقابل و مبتکرانه بین زمان گذشته و حاضر را در خلال برخی از قصیده های او نشان دهد.

الباحثون: ریحانه ملازاده
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 96-الأدب المقارن 96ث-التناص
الرابط