طبقه بندی جمله‌های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریم

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


قرآن کریم در طول چهارده قرن، تار و پود زندگی و اندیشه انسان را مسخر کرده و در قلمرو علم مهمترین منبع الهام و جهت دهی فکری اوست. از طرفی همواره تسلسل و نظمی منطقی، به فهم مطلب و درک آن کمک کرده است. از این رو پژوهشگران هر علمی به طبقه بندی مطالب و جزئی تر کردن حوزه علمی خود پرداخته اند تا بتوانند بهتر آن را منتقل کنند؛ چنانکه نحویان یا عالمان دستور زبان عربی در وهله نخست کلمه را به سه دسته اسم، فعل و حرف تقسیم کرده اند و در باب هر کدام سخنها گفته و حتی سعی کرده اند تا هر بار این تقسیم بندی را محدودتر کنند؛ اما با وجود این، درباره جمله های شرطی زبان عربی با وجود کثرت و کاربرد بسیار این نوع جمله ها تقسیم بندی جامعی انجام نگرفته است. از این رو این جستار در این راه گام گذاشته و به طبقه بندی آن پرداخته است

الباحثون: امیرحسین رسول نیا؛ مریم آقاجانی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 92-علم الدلالة 92ث000-الدلالة المعجمية (الظاهرية)
الرابط