صورة الآخر فی روایة “قبل الرحیل” لـ”یوسف جاد الحقّ

دراسات فی العلوم الانسانیة - جامعه تربیت مدرس/http://aijh.modares.ac.ir


رمان “قبل الرحیل” اثر نویسنده ی فلسطینی یوسف جاد الحق از مهم ترین رمان هایی است که به حوادث و وقایع پیش از خروج فلسطینی ها واشغال سرزمین هایشان توسط صهیونیست ها می پردازد. نویسنده در این رمان اطلاعات و دانسته های خود را به روشی هنرمندانه و زبانی زیبا ارایه نموده و آن را با تکیه بر مستندات تاریخی مهمی که درخصوص مراحل اشغال فلسطین در اختیار داشته مزین ساخته است. نویسنده “قبل الرحیل” ذهنیات عرب ها درباره دیگری را به تصویر کشیده است. مقصود از دیگری در این تحقیق که در مقابل “ذات” یا همان “خودی” قرار می گیرد، هر آن کسی است که به فرهنگ عربی منتسب نباشد. در این رمان نویسنده سیمای “غرب” و “یهود” را بیش از سایرین ترسیم کرده است. چنانچه تصویری خدشه دار و سیاه و منفی از انگلیسی ها، یهودیان ودیگر هم پیمانان شان در اشغال سرزمین فلسطین ارایه کرده است. دکتر جاد الحق همچنین سیمای ذات آگاه عربی را که در برخی شخصیت های داستان متجلی شده، ترسیم می کند وعوامل شکست عرب ها در بازپس گیری حقوق شان از یهودیان را به شیوه ای ادیبانه و زیبا بیان می کند.
واژه‌های کلیدی: قبل الرحیل، قبل الرحیل، صوره الآخر، الذات، یوسف جاد الحق، یوسف جاد الحق، خودی، تصویر شناسی، الصورولوجیا، الروایة، رمان، سیمای دیگری

الباحثون: فاطمه کاظم زاده؛ عبده عبود؛ سعید بزرگ بیگدلی
نوعية البحث: دراسات فی العلوم الانسانیة - جامعه تربیت مدرس/http://aijh.modares.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط