شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)

بحث في مجلة ادب عربي - جامعة طهران - https://jalit.ut.ac.ir


چکیده
الوصول اثر نویسندة معاصر لبنانی، عبدالقدوس امین به­عنوان یکی از آثار شاخص در حوزة مقاومت به انعکاس زندگی «أم یاسر»، یکی از شخصیت­های تأثیرگذار در جبهة مقاومت می­پردازد. این اثر به دنبال معرفی چهرة واقعی زن مسلمان به جامعه اسلامی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی– حلیلی ضمن معرفی اثر به جامعة ادبی، سعی در واکاوی شخصیت ارائه شده از قهرمان را دارد. شخصیتی چند­بعدی که در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی نمونة یک زن موفق است و نویسنده به خوبی با چینش منسجم حوادث، سیر تحولی و رو به کمال شخصیت را به تصویر می­کشد. بررسی کتاب، نشان می­دهد نویسنده با معنا­محوری، خود را در قید ساختار روایت­ نویسی قرار نداده و سبک نگارش او بین خاطره ­نویسی و رمان­ نویسی در نوسان است. او در ترسیم شخصیت قهرمان خود، با تمرکز بر جریان مقاومت، بیشتر به تبیین این بعد ازشخصیت أم یاسر پرداخته، هرچند از شاخصه­های فردی و معنوی او نیز غافل نمانده است و از پشتوانه­ها و زمینه­های فکری و تربیتی او نیز سخن می­گوید.

الباحثون: نرگس انصاری
نوعية البحث: بحث في مجلة ادب عربي - جامعة طهران - https://jalit.ut.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 98-الأدب الملتزم . 98ت001- أدب المقاومة
الرابط