سیر تحول سوررئالیسم در آثار زکریا تامر براساس مطالعه‌ی موردی سه مجوعه‌ی (صهیل الجواد الأبیض، ربیع فی الرماد و الرعد)

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


سوررئالیسم مکتبی هنری- ادبی است که در اوایل قرن بیستم در فرانسه ظهور کرد و هدف داعیان آن رسیدن به«واقعیت برتر»بود.رویا، نگارش خودکار، دیوانگی، طنز، اروتیسم، امر شگفت و جادو، اشیای سوررئالیستی و تصادف عینی از وسایل عمل سوررئالیست هاست. زکریا تامر، داستان نویس معاصر سوری، از جمله نویسندگان عربی است که مطالعه آثارش، نشاندهندة تاثیر وی از چنین نگرشی در گزینش سوژه ها و فضاهای داستانی بوده است. مقاله حاضر با بررسی سه مجموعه نخست داستان های کوتاه تامر بر اساس اصول و مبانی مکتب سوررئالیسم، سیر تحول دهه آغازین نویسندگی او را از این منظر بررسی و تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که زکریا تامر در مجموعه نخست خود (صهیل الجواد الابیض) پایبندی بیشتری به سوررئالیسم فرانسوی دارد و اکثر داستان هایش در فضایی رویاگونه و فراواقعی روایت می شود. وی در مجموعه های دوم ( ربیع فی الرماد) و سوم ( الرعد) به سمت بومی کردن این نگرش پیش می رود؛ بگونه ای که باوجود کمرنگ شدن مولفه های سوررئالیستی در داستان ها، فضای کلی آنها همچنان سوررئالیستی است. نکته قابل توجه در این روند، نزدیک شدن تامر به نوعی سوررئالیسم اجتماعی است که تضاد آشکار با جنبه فردگرایانه این مکتب دارد.

الباحثون: معصومه نعمتی؛ فائقه السادات میرمحمدحسینی؛ شکوه السادات حسینی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة
الرابط