سبک‌شناسي سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
«صلاح عبدالصبور» (1981-1931) از جمله شاعران چیره‌دست معاصر عربی است که شعرش آمیزه‌ای از گونه‌های مختلف میراث ادبی، تاریخی، دینی، اسطوری و فولکلوریک می‌باشد. در همان حال که شاعر، شعرش را بر سازه‌های متون کهن بنا می‌نماید، تمرکز ویژه‌ای نیز بر زبان و بافت کلامش دارد و می‌کوشد دو سویۀ مفهوم و ساختار متن خود را زیرکانه به مخاطب ارائه دهد و با عاطفه‌ای خاص و نگاهی ژرف از رنج‌های خود و انسان معاصر بگوید؛ لذا از آنجایی که فضا و مفاهیم در سرودۀ وی تکراری نیست شعرش قرائتی می‌طلبد وسواس‌گونه و باریک‌بینانه.
یکی از سروده‌های مهم عبدالصبور که قابلیت تفسیرپذیری و برداشت‌های متعدد را داراست سروده «الخروجِ» اوست که از مهم‌ترین شاخصه‌های سبک‌شناختی آن، کاربست شگردهای بیانی‌ همچون بینامتنی، آشنایی‌زدایی، نقاب، متناقض‌نما، فلش‌بک و… می‌باشد. در این جستار با توجه به سه سطح زبانی، ادبی و فکری به بررسی سبک‌شناسانه این سروده پرداخته شده و با روش توصیفی- تحلیلی از رهگذر آن برخی از ویژگی‌های این اثر، تمایز شاعر در نوع تصاویر و زبان شعری، و همچنین نحوه القای مفاهیم مورد نظر به مخاطب را مورد واکاوی قرارخواهد گرفت.

الباحثون: علي نجفي ايوکي/ طيبه باغ چايي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 95-الأسلوبيات 95ث002-الإحصائية
الرابط