رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار»

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


شیخ رمان­نویسی الجزائر، «طاهر وطار» از جمله­ی نویسندگان معاصر است که می­توان الجزائر را با تمام فرازها و نشیبهایش در همه­ی نوشته­هایش دید. رمان «الزلزال» از رمانهای مشهور اوست که در آن به مسأله­ی «قانون اصلاحات ارضی» 1971 در الجزائر اشاره می­کند. این رمان به نوعی بیان کننده­ی اندیشه­ها و دیدگاه­های«وطار» است، زیرا که وی به سوسیالیسم به عنوان راه چاره­ای برای درد و رنجهای الجزائر معتقد بود. جهان­بینی پنهان اثر در ستایشِ اشتراکی بودن و بیزاری از فئودالها و اشراف بورژوا (طبقات سرمایه­داران استثمارگر) است که باعث گونه­ای رویارویی متناقض بین رخدادها و مکانهای شهر و ضد قهرمان داستان شده که برخاسته از برخورد ضرورت بین اردوگاه دهقانان با فئودالها و اشراف بورژوا است. رمان«الزلزال» رمان پیکار گفتمان طبقات است. این پژوهش با دیدگاه جامعه­شناسی«گلدمن» بررسی می­شود که به دنبال پیوندهای ساختاری بین اثر ادبی و جهان بینی نویسنده است.

الباحثون: صلاح الدین عبدی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط