روایت شناسی رمان طفل الممحاه اثر ابراهیم نصرالله

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي


چکیده
روایت شناسی دانشی است که به ارزیابی ویژگی روایت مندی و توصیف سازه های روایی می پردازد و از میان انواع روایت، روایت های داستانی دارای توالی زمانی و رخداد را مورد مطالعه قرار می دهد. رمان طفل الممحاه اثر ابراهیم نصرالله رمان نویس معاصر فلسطینی است که نویسنده در آن با استفاده از شیوه ی نوین روایتگری به روایت پیامدهای حمله ی اسرائیل به فلسطین و اشغال آن و عواقب این فاجعه ی انسانی یعنی آوارگی و جوانب مختلف آن می پردازد. این رمان به دلیل برخوردار بودن از ساختاری نو و منطبق با اصول روایت شناسی و نیز به دلیل بهره گیری از شیوه ی جدید روایتگری تحت عنوان کودک روایتگر، قابلیت بررسی از منظر روایت شناسی را داراست، رویکردی که به ارائه چهارچوبی به منظور نحوه ی به کارگیری عناصر از جانب نویسنده و الگویی برای تحلیل اثر ادبی از جانب خواننده می پردازد.
کلیدواژه‌ها
روایت شناسی –روایت-طفل الممحاه-ابراهیم نصرالله

الباحثون: صلاح الدین عبدی
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 94ت003- تحليل الانزياحات اللغوية 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط