روان شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


جبران خلیل جبران و سهراب سپهری، با وجود زندگی در محیط جغرافیایی و فرهنگی متفاوت و برخورداری از ویژگیهای روحی و روانی مختص به خود، خصایص مشترک قابل تاملی دارند. از جمله این جنبه های مشترک بین جبران و سپهری، مساله تنهایی و بازتاب چشم گیر آن در آثارشان است. جایگاه جبران و سپهری در ادبیات معاصر عربی و فارسی و پرمخاطب بودن آثار آن دو بر اهمیت مقایسه آن دو می افزاید. هدف اصلی و مهم مقاله حاضر، ریشه یابی تنهایی و علل آن نزد این دو ادیب معاصر است. از نتایج این جستار که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است، دریافت نقش آفرینی خانواده، جامعه، آرمان گرایی، تاثیرپذیری از مکتب رمانتی سیسم و اندیشه های صوفیانه، توجه به برخی از شخصیتها ی فکری و ادبی و شکست در عشق در بروز تنهایی این دو نویسنده است.

الباحثون: سردار اصلانی؛ زینب حسینی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين

الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث002- المنهج النفسي 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط