روابط بينی متني نهج‌البلاغه با آثار امين‌الريحاني

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


چکیده
براساس نظریة بینامتنیت هر متنی متشکل از عناصری است که ساختة ذهن نویسنده و نگارند‌‌گان دیگری -است که مستقیم و غیرمستقیم در آن متن دخالت دارند. از سوی دیگر ارائة تحلیل درستی از سیر تطور ادبیات عربی بدون توجه به فرهنگ گذشتة عربی امکان‌پذیر نیست. در این جهت امین الریحانی که بي‌شک یکی از شخصیت‌های مؤثر در نهضت ادبی معاصر به‌خصوص در حوزة ادب مهجر و قصیدةالنثر است، مورد تحلیل قرار گرفته‌است. تأثیرپذیري امین‌الریحانی از نهج‌البلاغه در نوشته‌های او به چشم می‌خورد، نمونه‌های این تأثيرپذيري در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
امین‌الریحانی، نهج البلاغه، بینامتنیت

الباحثون: ابوالحسنامينمقدسي, حسنخلف, سعدالله همايونيحسن
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة 96ث-التناص
الرابط