رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


رئالیسم جادویی یکی ازانواع رئالیسم است که در قرن اخیر مورد توجه گروهی از نویسندگان واقع
شده است. از عالم ماوراءالطبیعه خبر میدهد و هدف اساسی آن برخورد کردن با اسراري است که زیر
پدیدههاي واقعی مخفی شده است. رئالیسم جادویی در رمان به این معناست که همه عناصر داستان
طبیعی است و تنها یک یا چند عنصر جادویی و غیرطبیعی در بافت داستان وجود دارد. در واقع داستانی که
از این منظر بررسی میشود سر مبهم جامعه را در بطن واقعیت نمایان میکند، بدون این که این سر را
شرح و بسط دهد. این پژوهش بر آن است تا رئالیسم جادویی را در رمان عالم بلا خرائط (دنیاي بدون
نقشه) اثر عبدالرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا مورد بررسی قرار دهد و اثبات نماید که توصیف جزئیات
یک اتفاق توسط یکی از شخصیتهاي داستان، بیان عناصر ماوراءطبیعی مثل ارواح خاندان راوي داستان
یا پیشبینی و غیبگویی حوادث در داستان که دلیل بر آگاهی از وقایع فوق طبیعی دارد، تاریخی بودن
بخش واقعی داستان، استفاده از جادو براي مقابله با بی عدالتیهاي موجود در جامعه، کشف و توصیف
عناصر ماوراء و برتر از واقعیت، دوگانگی شخصیت درعالم واقع و خیال، درکنار مطرح کردن
شخصیتهایی مثل عمه نصرت و شخصیت خود راوي که دائماً درگیر خیالاتش است ، نشان از وجود
رنگی از خیال و جادو در بستر واقعی داستان دارد که به کمک مؤلفههاي ذکر شده می توان مشکلات
جامعه را به شیوه اي جدیدتر به خواننده نشان داد و داستان را براي او مهیجتر و ذهن او را بیشتر درگیر
اتفاقات و حوادث داستان کرد.

الباحثون: حسن گودرزی لمراسکی, آسیه شراهی
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 97-الأدب القصصي . 97ت002-الرواية
الرابط