رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


رئالیسم جادویی از شیوه ها یا سبکه ای خاص در داستاننویسی معاصر است که نویسنده با باورپذیر کردن وقایع شگفت، خیالی و عناصر جادویی، خواننده را در فضایی رازگونه و باورپذیر، به سیر وا می دارد. بهره گیری از سبک رئالیسم جادویی بویژه در سرزمین های در حال توسعه به سبب موقعیت های ویژه سیاسی، تاریخی و اجتماعی آنها در دهه های اخیر رواج یافته است. برخی از ویژگی های رئالیسم جادویی در داستان های کوتاه نجیب محفوظ قابل بررسی است. در این نوشتار به شیوة توصیفی- تحلیلی به بررسی داستان های کوتاه نجیب محفوظ بر اساس مولفه های رئالیسم جادویی پرداخته شد. هدف مقاله نشان دادن این نکته است که نجیب محفوظ میان نمادها و عناصر جادویی با تاریخ معاصر اعراب؛ بویژه سرزمین مصر از یک سو و با نیمرخ روانی شخصیت های داستان از سوی دیگر چگونه پیوند برقرار کرده است. این تحقیق از این منظر حائز اهمیت است که در داستانهای مورد نظر با استفاده از عناصری چون نمادها، غافلگیری و حوادث ناگهانی، امور شگفت انگیز و باورهای عجیب، و همچنین خواب و رویا، به جنبه های روانی شخصیتهای داستانی و نیز تاریخ معاصر اعراب توجه ی خاص نشان داده شده است. شکست اعراب از اسرائیل، خفقان سیاسی جوامع عرب، و نیز ناآگاهی ملی اعراب (بویژه مصریان) و کشمکش درونی شخصیت ها و تلاش برای گریز از مجازات از جمله مواردی است که با بهره گیری از مولفه های جادویی به شکلی محسوس در کانون توجه نجیب محفوظ بوده است.

الباحثون: روح اله نصیری؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 97-الأدب القصصي 97ت001- القصة القصيرة
الرابط