دراسة مقدمة المدائح النبویّة فی العصر المملوکی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


قصاید مدح نبوی در عصر مملوکی به اوج شکوفایی، پختگی و نهایت کمال رسیدند، شاعران مدح نبوی، تلاشهایی بسیار در هر چه بهتر گسترانیدن این فن با ذکر جزئیات آن به عمل آورده اند، این شاعران به سبب مدح کامل و دقیق خود به نهایت آرزوهایشان در مدح پیامبر(ص) دست یافتند. شاعران مدح نبوی در عصر مملوکی در بیان اهداف دینی خود، با مرتبط کردن آن به مقدمه ای که آن ها را برای ورود به مدح پیامبر(ص) آماده می کرد این فن را تنوع دادند و مدح نبوی در این عصر به فنی مستقل مانند دیگر فنون شعری اصلی تبدیل شد. در این مقاله به بررسی سرآغاز قصاید مدح نبوی در عصر مملوکی می پردازیم و در آن چگونگی آغاز قصائد مدح نبوی را بیان می کنیم که آن را به دو نوع تقسیم کرده ایم؛ نوع اول موضوعات تقلیدی که در آن به بیان این موارد پرداخته ایم؛ ذکر اماکن مقدس، ایستادن بر اطلال و دمن، توصیف طبیعت، توصیف سفر و مرکب آن، دعا کردن، تغزل به محبوب، پند و اندرز دادن و طلب مغفرت، نوع دوم موضوعات جدید که در شاعران مدح نبوی عصر مملوکی آن را ابداع کرده اند و عبارتند از یاد خداوند، مدح مستقیم و رو در رو، برتری دادن پیامبر(ص) به سایر پیامبران، رد اعتقادات مسیحیان و یهودیان و گریه کردن بر جوانی.

الباحثون: حسین گلی؛ مجید مهدوی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 98-الأدب الملتزم 98ت000- الأدب الديني
الرابط