درآمدى بر شرح ابن عطیفة بر منظومه نحوى العروة الوثقى

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


منظومه سرایی نحوی از جمله فنون کهن ادبی است. نحویان برای سهولت یادگیری قواعد نحوی به سرودن منظومه های نحوی پرداخته اند. پیامد این گرایش منظومه سرایی، نگارش شروحی مختلف و متعدد است. شرح توصیفی- انتقادی علی بن عطیفه، دانشمند نحوی قرن سیزدهم هجری، بر منظومه نحوی «العروه الوثقی» اثر عبدالسمیع بن محمدعلی یزدی یکی از آنهاست. از ویژگیهای مهم این شرح درج فراوان آرای نحویان گذشته با نگاهی انتقادی بر آنهاست که تبحر و چیرگی کامل شارح را در نحو نشان می دهد. تاثر از عقاید نحویان پیشین در این نوشته به خوبی مشاهده می شود. بیشترین تاثیرپذیری وی از رضی الدین استرآبادی، سیوطی و سید علیخان مدنی است. شارح در این کتاب به مکتب نحوی بصره بیشتر گرایش دارد هرچند گاه آرای نحویان کوفه را بر دیگر نظرها ترجیح می دهد.

الباحثون: سید ابراهیم دیباجی؛ مجتبی عمرانی پور
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 94ت- مناهجه
الرابط