داستان «ابليسٌ ينتصر» توفيق حکيم از منظر ساختارگرايانه «بارت»

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
خوانش ساختارگرایانه از متون ادبی یکی از راه‌های تحلیل متن از قرن بیستم تا به امروز است، بنیانگذار اصلی این مکتب را باید «بارت» دانست، او مدلی مبتنی بر پنج رمزگان را برای تحلیل متن ارائه داده است که به کمک آنها می توان به تحلیل ساختارگرایانه از بسیاری از متون ادبی دست یافت.
پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، با انتخاب داستان کوتاه  «ابلیس ینتصرِ» توفیق حکیم  سعی کرده است تا خوانشی ساختارگرایانه از آن ارائه دهد؛ مهمترین یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که مدل رمزگان «بارت» به خوبی می‌تواند بدون نیاز به عوامل پیرامتنی چون ایدئولوژی مؤلف، تأثیرات جامعه، و تنها با تکیه بر خودِ متن، معانی آن را روشن و مشخص گرداند، لذا سعی شده است تا رمزگان یا کدهای معنایی داستان مذکور، استخراج و مورد بررسی قرار گیرد.

الباحثون: منصوره زرکوب/ محمد رحيمي خويگاني/ فاطمه گلي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ج-مدارس النقد الأدبي الحديث 91ج000-المدرسة البنيوية
الرابط