خوانش کمينه گرايانة داستان‌هاي کتاب”التائه” اثر جبران خليل جبران

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
داستانک یا داستان کوتاهِ کوتاه، یکی از ژانرهای داستانی است که در دوران اخیر مورد توجه داستان نویسان قرار گرفته است. این نوع روایی ریشه در کمینه گرایی یا مینی مالیسم دنیای معاصر دارد که شامل حذف عناصر غیر ضروری داستان است و با تکیه بر دو عنصر سادگی و ایجاز پایه گذاری شده است. در پژوهش پیش رو نگارنده با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی، ابتدا داستان مینی مالیستی و هر یک از عناصر آن را به عنوان بخش تئوری ارائه داده است و در ادامه، به واکاوی این مؤلفه ها در داستان‌های مجموعۀ “التائه” جبران خلیل جبران در سه حوزة روایی، لفظی و موضوعی پرداخته‌ است. پس از خوانش کمینه گرایانه داستان‌های کوتاه این مجموعه، این نتیجه حاصل گردید که داستان‌های مذکور، به جهت برخورداری از شخصیت‌های محدود، حجم بسیار کم، حجم بالای گفتگوها، کاربرد کلمات و جملات و پاراگراف های کوتاه و سایر ویژگی‌های داستان مینی مال، در زمرة ژانر داستانک جای می گیرند.

الباحثون: علي اصغر حبيبي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 97-الأدب القصصي 97ت- أنواعه في الأدب الحديث 97ت000-الأقصوصة (القصة القصيرة جدا)
الرابط