خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوريشه

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


رنگ در شعر معاصر عربي، به منزلة يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تصوير‌سازي، كاربرد ويژه‌اي يافته است، به گونه‌ای كه شايد بتوان گفت بهترين تصاوير همان‌هايي هستند كه با به كارگيري رنگ‌ها به وجود آمده‌اند. عمر ابوریشه، شاعر معاصر سوریه که به شاعر عشق و وطن شهره است، با به کارگیری رنگ‌های مختلف در تصاویر شعری توانسته است تصاویری بدیع در شعرش خلق کند. در مقالة حاضر، ابتدا خلاصه‌ای از زندگی شاعر آورده می‌شود و سپس رنگ‌های مورد استفادة شاعر از تمامی اشعار وی بر حسب فراوانی بررسی می‌شوند و برای آنها به تفکیک شواهدی از شعر ابوریشه ذکر و تحلیل می شود. در بررسی رنگ‌ها، مشخص شد که رنگ قرمز بیشترین بسامد را میان رنگ‌های مورد استفادة شاعر دارست. پس از آن به ترتیب رنگ‌های سیاه، سفید، سبز، زرد، آبی و ارغوانی قرار می‌گیرند. این رنگ‌ها در بسیاری موارد به معنایی نمادین برای اشاره به مفاهیم عمیق‌تر استفاده شده؛ البته در مواردی نیز صرفاً در معنای اصلی خود به کار رفته‌اند. گفتنی است رنگ‌ها در خلق تصاویر ابوریشه نقش بارز و ویژه‌ای دارند.
واژگان کلیدی
رنگ، تصوير شعري، شعر عربی معاصر، عمر أبوريشه

الباحثون: کبري خسروي, نرگس انصاري
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ت001- النقد الانطباعي (التأثري/ الذوقي)
الرابط