خوانشی تازه در تقابل زبان رسانه و معیار و تأثیر آن بر ترجمه

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي http://rctall.atu.ac.ir/


چکیده
زبان مطبوعات سپر دفاعی زبان عربی معیار است، به این معنا که ساخت‌های واژگانی و بافت‌های نحوی جدیدی که از رهگذر ترجمه از زبان‌های خارجی به زبان عربی وارد می‌شوند، ابتدا در زبان مطبوعات مطرح می‌شوند و پس از پذیرش مطبوعاتی و رسانه‌ای به زبان عربی معیار راه پیدا می‌کنند. این مقاله در پی آن است تا با بر شمردن آن بافت‌ها به تقاوت‌های ساختاری این زبان با زبان عربی معیار اشاره کند و تأثیری را که می‌تواند این تفاوت‌ها بر متن ترجمه بگذارد، مورد بررسی قرار دهد. از جمله این تأثیرات منفی می‌توان به گسترش دایرة اشتقاق، پیدایش تعابیر و اصطلاحات خاص، کم‌توجّهی به قواعد عربی و مجوّز ورود اصطلاحات خارجی و… اشاره کرد که می‌توانند باعث گمراهی مترجمان شوند. تفاوت عمدة زبان مطبوعات با زبان معیار را می‌توان به صورت کلّی در سه حوزه تقسیم بندی کرد: ساختارهای سهولت‌آمیز، ساختارهای وارداتی، و ساختارهای برگرفته از زبان محاوره‌ای که تأثیر زبان مطبوعات بر ترجمه بیشتر در سطح ساختارهای سهولت‌آمیز و ساختارهای وارداتی قابل بررسی و تحلیل است.
کلیدواژه‌ها
زبان مطبوعات؛ زبان معیار؛ اسلوب و ساختار؛ تراکیب؛ ترجمه

الباحثون: رضا ناظمیان؛ زهره قربانی
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي http://rctall.atu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ج-مدارس النقد الأدبي الحديث 91ج000-المدرسة البنيوية
الرابط