خطاهای ترجمه در باهم‌آیی‌های قرآنی با تکیه بر دیدگاه‌های نیومارک، بیکر و لارسون

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي


چکیده
بسیاری از نظریه‎پردازان ترجمه به نقش باهم‌آیی در ترجمه اذعان کرده‌اند و در بخشی از مطالعات خود، نقش این پدیدة زبانی در ترجمه را بررسی نموده‌اند، اما در حوزة ترجمة قرآن، هنوز این مسئله بررسی نشده‌است و با چالش‌های زیادی روبه‎روست. در پژوهش حاضر با تکیه بر دیدگاه‌های نیومارک، بیکر و لارسون از یک ‌طرف، و ترجمة قرآن از طرف دیگر، یک تقسیم‎بندی جدید از چالش‌های ترجمه در باهم‌آیی‌های قرآنی، فارغ از تقسیم‌بندی نحوی آن، ارائه شده‌است و با استخراج شواهدی برای این چالش‎ها از ده ترجمة معاصر قرآن، راهکارهایی برای حل این چالش‌ها پیشنهاد می‌کند. جامعة آماری این پژوهش شامل صد باهم‌آیی قرآنی است که بر اساس معیار بسامد از قرآن استخراج شده‌اند و مواردی از باب نمونه در این مقاله به بحث گذاشته شده‌است. پنج چالشی که در باهم‌آیی‌های قرآنی فراروی مترجم است، عبارتند از: 1ـ برداشت نادرست از یک باهم‌آیی. 2ـ تفاوت بین درست بودن و طبیعی بودن معادل‌ها در زبان فارسی. 3ـ تفاوت ترتیب قرار گرفتن باهم‌آیی‌ها در زبان مبدأ و مقصد. 4ـ رعایت وحدت معادل. 5ـ یکسان‌سازی و هماهنگی در معادل‌ها و ترجمة واحد از باهم‌آیی‌های مختلف در قرآن. با عنایت به این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی نگارندگان، می‌توان ترجمه‌ای شیواتر و رساتر از قرآن ارائه کرد.
کلیدواژه‌ها
باهم‌آیی؛ ترجمه‌های معاصر قرآن؛ خطاها و چالش‌های ترجمه؛ زبان مبدأ؛ زبان مقصد

الباحثون: کمال باغجری؛ ناصر قاسمی؛ اسحاق طالب بزرگی؛ سجاد صدقی کلوانق
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 44ـ ترجمة القرآن الکريم والنصوص المقدسة . 44أ ـ ترجمة القرآن الکريم . 44أ002 ـ إشکالية ترجمة القرآن الکريم
الرابط