جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي


چکیده
ادبیات فنی بیانی است که نویسنده می کوشد با استفاده از آنچه در صنعت شعر و نثر معروف و شناخته شده است در عواطف مخاطب اثر بگذارد. یقینا چنین فن بیانی باید دارای عناصری باشد تا ادبیات نامیده شود. عناصر متن ادبی را اندیشه، خیال، عاطفه و اسلوب تشکیل می دهند. عاطفه و خیال، مختص متن ادبی و اندیشه و اسلوب، میان متن ادبی و دیگر متون مشترک است. اگر چه اندیشه و اسلوب متن ادبی نیز با متنی که علم محض است متفاوت است.
سخنان اهل بیت علاوه بر علمی بودن، فصیح نیز هستند. امام در توصیه های خود از هر چهار عنصر ادبی به ویژه عاطفه و خیال بهره برده است و همچنین از آنجا که اندیشه امام در توصیه هایش دینی است و در آنها از ادبیات نیز استفاده نموده پس وجود ادبیات دینی در آثار امام یا به عبارتی رابطه دین با ادبیات در توصیه های ایشان اثبات می شود.
کلیدواژه‌ها
امام صادق ع؛ توصیه؛ عناصر ادبی؛ دین و ادبیات

الباحثون: خلیل پروینی
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 98-الأدب الملتزم 98ت000- الأدب الديني
الرابط