تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری»

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


چکیده
بینامتنیت به عنوان یک سبک ادبی در سال 1966 توسط ژولیا کریستیفا ناقد بلغاری پا به عرصه ی نقد ادبی گذاشت. وبا گسترش این سبک ادبی تفکر استقلال متن ها به پایان رسید. چرا بینامتنیت معتقد است هر متن جدیدی زاییده ی متن های گذشته است. زمانیکه ای سبک ادبی با نام بینامتنیت به ادبیات عربی راه یافت چشم هایبساری از ناقدان را به خود دوخت و مورد توجه بسیاری از آنان قرار گرفت. البته این سبک ادبی در ادبیات عربی در گذشته با نامهای« سرقات، منافسات، اقتباسات، تضمینات، اشاره، تلمیحات و…..» رواج داشت. از آنجایی که کتب آسمانی به ویژه قرآن کریم تاثیر بسزایی در نوشته ها و سروده های ادیبان دارند.در این مقاله سعی شده است تا تاثیر قرآن کریم را بر سروده های حسان بن ثابت انصاری، که به عنوان شاعر پیامبر در آن زمان شهرت یافته بود را با توجه به پدیده ی بینامتنیت مورد کند وکاو قرار گیردو این کاوش در دو محور لفظی و معنایی صورت گرفته است.
واژگان کلیدی
قرآن، بینامتنیت، ادبیات عربی، شعر، حسان بن ثابت انصاری

الباحثون: حجت رسولی, محمد ظهيری, مصطفی زرگانی
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 96-الأدب المقارن 96ث-التناص
الرابط