تعلق عام و تعلق خاص در متعديسازي فعل

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


دیر زمانی است که نحویان دربارة نوع ارتباط بعضی جارومجرورها با فعل و شبه فعل اختلاف نظر دارند یا
اظهار نظر کاملی نکردهاند؛ اما بررسی جارومجرورهاي مختلف نشان می دهد که ارتباط آنها با فعل و شبه
فعل شدت و ضعف یا درجات و مراتب دارد. با این دید، فقط فعلی که همیشه با حرف جر خاصی به کار
میرود متعدي با واسطه است و متقابلاً فعلهاي دیگري که با یک حرف  جر عام و غیر دائمی به کار
میروند فقط متمم یا قید گرفتهاند نه مفعول و لزوم و تعديِ آنها به وسیلۀ آن حرف جر عام تغییر نکرده
است. مقالۀ حاضر با ادعاي تفکیک دقیق دو گونه ارتباط میان فعل با جارومجرور، قائل به دو گونه تعلق
عام و تعلق خاص شده و دلایلی براي اثبات این ادعا به دست داده است.
واژگان کلیدی
تعلق خاص و عام، متعدي با واسطه، متعلق مفعولی و غیرمفعولی

الباحثون: احسان اسماعیلی طاهری
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 20 لسانيات اللغة العربية
الرموز الفرعية: 24- المستوی الصرفي 24ظ- الفعل من حيث التعدية واللزوم 24ظ001- المتعدي
الرابط