تحلیل کهن الگوهاي” نقاب” و” سایه” درلافتات 1 احمدمطر

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


نظریۀ کهن الگو که کمتر از یک قرن قبل، توسط یونگ در روانشناسی تحلیلی مطرح گردید، به
بررسی جنبه هاي ناخودآگاه جمعی در بشر میپردازد و رفتار افراد را بر اساس آن مورد تحلیل قرار میدهد .
از بین کهن الگوها، نقاب و سایه، با مفهوم خاص خود در خور توجه هستند . نقاب، در و اقع شخصیت
بیرونی فرد است که با آن در اجتماع حضور مییابد و سایه، شامل تمام غرایز بدوي و حیوانی ماست که
سعی در پنهان کردن آن داریم. احمد مطر، جزء شاعرانی است که با توجه به شرایط نابسامان سیاسی و
اجتماعی حاکم بر جوامع عربی به ناخودآگاه جمعی پناه برده و براي بیان دیدگاه هاي انتقادياش، بیشتر به
بیان جنبه هاي منفی نقاب و سایه میپردازد. با توجه به نمودي که این کهن الگوها در انسان هاي افکار
مطر دارند، در این جستار، به بررسی این کهن الگوها، چگونگی خود نمایی تبعات منف ی نقاب و سایه در
اشعارش و ارائۀ راه حل مناسب براي گذر از جنبههاي منفی آن، از دیدگاه وي پرداخته شد. نتیجه پژوهش
نشان میدهد مطر در اکثر موارد، فقط به بیان نقابهایی چون زهد، متانت، پاکدامنی و غیره و سایه هایی
چون کور دلی، پستی، ترس و ذکر پیامدهاي ناشی از جنبۀ منفی آنها که منجر به عدم یکپارچگی
شخصیت میشود، بسنده کرده و کمتر به ارائۀ راهحل براي گذر از این کهن الگو ها و رسیدن به خود
پرداخته است.
واژگان کلیدی
کهن الگو، نقاب، سایه، یونگ، احمد مطر

الباحثون: حمیدرضامشایخی, زهراشجری قاسم خیلی
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث002- المنهج النفسي 94-تحليل الخطاب 94ت001- التحليل البنيوي
الرابط