تحلیل مولفه های پست‌مدرنیسم در رمان «مملکة الغرباء» اثر إلیاس خوری

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


پست‌مدرنیسم یکی از جنبش‌های تاثیرگذار چند دهه اخیر و فصلی جدید در تاریخ تمدن غرب به شمار است که نه تنها بر عرصه‌های فرهنگ» اقتصاد و سیاست تاثیر گذاشت» بلکه به حوزة ادبیات و به طور خاص به حوزه داستان‌نویسی نیز راه یافت و ساختار و محتوای رمان را متحول کرد. نظریه‌پردازان ویژگی‌های ادبیات داستانی پست مدرن را تناقض, عدم قطعیت» فقدان قاعده» زیاده‌روی» اتصال کوتاه» زمان‌پریشی» از هم‌گسیختگی» تداعی نامنسجم اندیشه, پارانویاء تکنیک داستان در داستان و التقاط ژانرهای ادبی برمی‌شمرند. از آنجا که رمان «مملکة الغرباء» اثر الیاس خوری» رمان‌نویس لبنانی» بر اساس انگاره‌های پست‌مدرن نگاشته شده و نویسنده با برگزیدن مکتب پست‌مدرنیسم برای بیان اندیشه و جهان‌بینی خود. به خوبی آوارگی و سرگشتگی انسان در گستره جنگ و تبعات آن را به تصویر کشیده است» این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی – تحلیلی مولفه‌های پست مدرنیستی را در رمان «مملکة الغرباء» بررسی و تحلیل نماید؛ اما به دلیل آنکه ترسیم خحط فاصل مدرنیسم از پست‌مدرنیسم دشوار است» برای نمایان ساختن ظهور پست مدرنئیسم در این رمان» ابتدا برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های مدرنیستی رمان» تحلیل و سپس بارزترین مولفه‌های پست‌مدرنیستی آن استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفته است. دستاورد کلی پژوهش مبین آن است که کاربست پست‌مدرئیسم در این رمان کاملا مشهود است؛ بنابراین می‌توان اذعان داشت که خوری از نویسندگان الگوپرداز و مقلد صرف نیست بلکه در مسیر داستان نویسی خود همواره در حال اتخاذ سبک‌های نوین داستان‌نویسی است و جزء نویسندگان پیشرو در ادبیات پست‌مدرن عربی به شمار می‌رود.

الباحثون: مهین حاجی زاده؛ مهناز خازبر
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط